Termos e condicións: Firecastle Girlie Getaway - IntoKildare

1. Introdución

Ao participar neste concurso de acordo con estes Termos e Condicións, poderás participar nun sorteo gratuíto para gañar un (1) dun (1) premio entre o martes 8 de marzo e o martes 15 de marzo de 2022 (a "Promoción Período de entrada”). Os seguintes termos e condicións aplícanse á promoción.

O promotor da promoción é County Kildare Fáilte Company CLG (Into Kildare) de Aras Chill Dara, Devoy Park, Naas, Co Kildare (o "Promotor").

2. Tempo

As inscricións aceptaranse durante o período de inscrición na promoción ("Período de entrada na promoción") entre o martes 8 de marzo e o martes 15 de marzo de 2022. Non se aceptarán entradas máis alá do vencemento do período de participación na promoción.

3 Elexibilidade

A promoción está aberta a todos os participantes que teñan máis de 18 anos (dezaoito) no momento da súa entrada, sexan residentes na República de Irlanda e que participen na promoción de acordo cos presentes Termos e condicións e, en particular, co parágrafo 4 a continuación. ("Participantes", cada un un "Participante"). Cando se poña en contacto, os participantes poden ter que presentar unha proba de idade. Non se permiten as entradas dos empregados do Promotor.

Ao participar nesta promoción, os participantes aceptan expresamente o seguinte:

 1. estar obrigado por estes Termos e Condicións;
 2. que o Promotor pode utilizar a información proporcionada para contactar cun Participante na medida razoablemente requirida en relación coa Promoción; e
 3. que o Promotor pode utilizar a información proporcionada para contactar cun Participante con noticias, eventos e ofertas de Into Kildare.

O Promotor resérvase o dereito de descualificar a calquera persoa que altere o proceso de participación na Promoción ou o funcionamento da Promoción. As decisións do Promotor son definitivas e vinculantes en todos os asuntos relacionados coa Promoción. O incumprimento destes Termos e Condicións dará lugar á descualificación inmediata da Promoción. Estes Termos e condicións están suxeitos a todas as leis e regulamentos aplicables en Irlanda.

4. Como entrar na promoción

Para participar na promoción, os participantes deben completar o formulario de inscrición na promoción

5. Verificación do gañador

O gañador elixirase ao chou o mércores seguinte ao período de inscrición na promoción. O Promotor notificará ao Ganador que gañou o Premio (tal e como se define no parágrafo 6 a continuación) enviando un correo electrónico ao enderezo enviado no formulario de participación na Promoción (a "Notificación").

O gañador deberá responder á Notificación nun prazo de 72 (setenta e dúas) horas desde o seu envío, enviando unha resposta ao Promotor confirmando o seu: (a) nome; (b) datos de contacto; e (c) aceptación do Premio (a "Confirmación").

Unha vez recibida a confirmación polo Promotor, un membro do persoal do Promotor contactará co(s) gañador(es) para organizar a recollida do Premio.

No caso de que non se reciba ningunha Confirmación, un Ganador decline o seu Premio ou ofreza unha resposta incompleta ou insatisfactoria ao Promotor, entón o Promotor terá dereito a elixir un Ganador alternativo, de acordo co proceso anterior, e reasignar o Premio.

6. Premio

O gañador terá dereito ao premio que o participante presentou (o "Premio"). Aloxamento nocturno para dúas (2) persoas nunha das habitacións boutique de Firecastle, cunha botella de Prosecco arrefriada na habitación á chegada, unha comida de tres (3) pratos en Hartes of Kildare, un brunch á mañá seguinte en Hartes e un saída tardía a partir das 1:XNUMX horas do día seguinte da estadía. Isto só é válido os venres pola noite.

Non se darán alternativas en metálico para o Premio; o Premio é intransferible e non debe ser vendido nin poxado. O Premio non se pode canxear contra compras anteriores e non se pode acoller a ningunha outra oferta. Farase todo o posible para subministrar o Premio, pero no caso de que isto non fose posible porase a disposición do Ganador un premio equivalente (de maior ou igual valor).

7 Protección de datos

Ao participar nesta Promoción, os Participantes aceptan o uso e a divulgación dos seus datos persoais polo Promotor para todos os fins razoablemente necesarios en relación coa Promoción.

Os participantes teñen dereito, previa solicitude por escrito ao Promotor, a acceder aos seus datos persoais e a que se modifiquen ou eliminen os datos incompletos, inexactos ou enganosos.

8. Indemnización do participante

Ao participar nesta Promoción, os Participantes aceptan indemnizar, defender e eximir ao Promotor de todas as perdas, danos, responsabilidade, honorarios legais razoables, custos xudiciais e gastos derivados ou derivados de calquera reclamación, acción, procedemento de terceiros, investigacións ou litixios na medida en que se relacionen ou deriven de calquera incumprimento por parte dun Participante destes Termos e Condicións ou de calquera neglixencia, mala conduta intencional ou omisión dun Participante, excepto na medida en que se determine que as perdas foron resultado da neglixencia. , mala conduta intencionada, omisión ou incumprimento do deber legal do Promotor.

9. Solta

Ao gañar o premio, o gañador comprométese a liberar e eximir ao Promotor (incluídos os seus oficiais, directores, empregados), Firecastle, Hartes of Kildare (colectivamente as "Partes exoneradas") de e contra calquera reclamación ou causa de acción, incluíndo: pero non limitado a, danos ou perdas de bens, derivados da participación na Promoción ou da recepción ou uso ou mal uso do Premio. Esta liberación non se aplica ás reclamacións por lesións persoais ou mortes causadas pola neglixencia das partes liberadas.

10. Publicidade

Salvo onde o prohíba a lei, o rexistro para a Promoción constitúe o consentimento dos Participantes para que o Promotor utilice a información dos Participantes con fins publicitarios razoables en relación coa Promoción en calquera medio, en todo o mundo, sen ningún pago ou contraprestación. O gañador acepta ademais participar en calquera publicidade que o Promotor poida solicitar razoablemente en relación coa Promoción, sen ningún pago nin contraprestación.

11. Condicións xerais

O Promotor resérvase o dereito de cancelar, suspender e/ou modificar a Promoción, se calquera fraude, fallo técnico ou calquera outro factor alleo ao control razoable do Promotor prexudica a integridade ou o bo funcionamento da Promoción, segundo o determine o Promotor ao seu exclusivo criterio. .

O Promotor resérvase ademais o dereito ao seu exclusivo criterio de descualificar ou impedir participar na Promoción, a calquera persoa que considere que está a manipular o proceso de participación ou o funcionamento da Promoción, ou que está actuando en violación destes Termos e Condicións ou de forma antideportiva ou perturbadora.

O Promotor resérvase ademais o dereito ao seu exclusivo criterio de non promover e de descalificar ou impedir participar na Promoción, a calquera persoa que participe na Promoción e que presente unha entrada que o Promotor considere inadecuada (con base aos requisitos establecidos nestas bases). Termos e condicións), ou actuar en violación da intención ou espírito desta Promoción. Tal decisión será a discreción exclusiva do Promotor, o Promotor resérvase este dereito e non se aceptarán máis consultas dos Participantes.

Calquera intento por parte de calquera persoa de socavar deliberadamente o funcionamento lexítimo da Promoción pode ser unha violación do dereito penal e civil e, se tal intento se realizase, o Promotor resérvase o dereito de reclamar danos e prexuízos a tal persoa na máxima medida permitida. por lei. O incumprimento por parte do Promotor de calquera termo destes Termos e Condicións non constituirá unha renuncia a esa disposición.

12. Limitacións de responsabilidade

As partes liberadas non son responsables de:

 1. calquera información incorrecta ou inexacta na Base de datos, xa sexa producida por un Participante, o Promotor ou os seus axentes, por erros de impresión ou por calquera dos equipos ou programacións asociados ou utilizados na Promoción;
 2. fallos técnicos de calquera tipo, incluíndo, entre outros, mal funcionamento, interrupcións ou desconexións nas liñas telefónicas ou no hardware ou software da rede;
 3. calquera Participante que non poida participar con éxito na Promoción debido a calquera erro técnico ou humano que impida que un Participante acceda con éxito á Promoción;
 4. intervención humana non autorizada en calquera parte do proceso de entrada ou da Promoción;
 5. erro técnico ou humano que se poida producir na administración da Promoción ou na tramitación das inscricións;
 6. falta por parte do Promotor de poñer a disposición o Premio;
 7. salvo no que se refire á morte ou danos persoais causados ​​pola neglixencia das partes exoneradas, calquera dano ou dano á propiedade que poida ser causado, directa ou indirectamente, total ou parcialmente, pola participación dun participante na promoción ou pola recepción ou uso ou uso indebido do Premio (que non sexa como resultado directo da neglixencia do Promotor). Se por calquera motivo se confirma que a entrada dun Participante foi erróneamente eliminada, perdida ou destruída ou corrompida doutro xeito, o único remedio do Participante é outra entrada na Promoción durante os días restantes do Período de Inscrición na Promoción, sempre que se non sexa posible. para conceder outra participación debido á interrupción da Promoción, ou calquera parte dela, por calquera motivo, o Promotor, segundo o seu criterio, poderá optar por realizar unha Promoción aleatoria de entre todas as inscricións elixibles recibidas ata a data de interrupción da Promoción. . Non se outorgará máis que o premio indicado.

13. Disputas

Salvo onde o prohíba a lei, os participantes aceptan que:

 1. Calquera disputa, reclamación e causa de acción xurdida ou relacionada con esta Promoción ou calquera premio outorgado resolverase individualmente, sen recurso a ningún tipo de acción colectiva, pola xurisdición exclusiva dos Tribunais de Irlanda;
 2. todas as reclamacións, xuízos e premios limitaranse aos custos de peto reais incorridos, incluídos os custos asociados coa participación nesta Promoción, pero en ningún caso incluirán gastos legais;
 3. Os participantes actuarán en todo momento de forma ética e non farán nada que contraveña a Lei de Xustiza Penal (delitos de corrupción) de 2018 ou calquera outra lexislación e/ou normativa antisuborno ou branqueo de capitais aplicable. Os participantes garanten que non realizarán ningunha actividade susceptible de ser considerada corrupta e serán responsables ante o Promotor (as súas filiales e empresas relacionadas) e eximirán de toda responsabilidad ao Promotor (as súas afiliadas e empresas relacionadas) por todas as accións e reclamacións. , procedementos, demandas, custos, danos, perdas, multas, sancións e gastos sufridos ou incorridos polo Promotor (as súas filiales e empresas relacionadas) derivados do incumprimento desta cláusula por parte do Participante; e
 4. Por este medio, os participantes renuncian a todos os dereitos de reclamación, danos indirectos, punitivos, incidentais e consecuentes e calquera outro dano, que non sexan os gastos reais de peto, e todos os dereitos de que os danos se multipliquen ou se incrementen doutro xeito. Todas as cuestións e cuestións relativas á construción, validez, interpretación e aplicabilidade destes Termos e Condicións, ou os dereitos e obrigas dun Participante e do Promotor en relación coa Promoción, rexiranse e interpretaranse de acordo coas leis de Irlanda. sen dar efecto a ningunha elección de lei.